Algemene voorwaarden

Indien u vragen zou hebben over onze algemene voorwaarden die u hieronder vindt, gelieve ons dan te contacteren via chat of per e-mail via [email protected].

Kantooradres:

Cited BV
Avenue Louise 367
1050 Brussel

Ondernemingsnummer: BE0896.938.016

Telefoon: +32 (0)2 808 16 75
E-mailadres: [email protected]

Algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop via www.stoelenvergelijken.com

Retouradres:

Gelieve onze retourinstructies te raadplegen of contact met ons op te nemen via chat of e-mail om het retouradres van het dichtstbijzijnde magazijn te vernemen indien u een aankoop wenst te retourneren via een koerierbedrijf dat u zelf kiest in plaats van gebruik te maken van onze eigen retourservice.

1 – Webwinkel

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tapijten en accessoires via het Internet door Cited BV, Louizalaan 367, 1050 Brussel, en/of door haar aangesloten partners, hierna de ‘leverancier’ genoemd. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

1.2 Onze webwinkel is voorzien van een SLL-veiligheidscertificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens en zullen bij misbruik aangifte doen bij de bevoegde instanties.

1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden zouden willen verstrekken, dan zullen wij u hiervoor steeds vooraf toestemming vragen.

2 – Prijzen

2.1. De prijzen die in onze webwinkel staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.
De eventuele kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van een product worden zichtbaar in uw winkelwagentje zodra u een product heeft toegevoegd aan uw winkelwagentje.

2.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de bevoegde instanties. Er wordt in dergelijk geval eveneens aangifte gedaan bij de bevoegde instanties.

2.3. We behouden ons het recht om de prijzen voor onze producten op elk moment te wijzigen. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan echter niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en dat tevens aan u wordt bevestigd bij uw elektronische aankoop.

2.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen promotie-actie geldt, dan kan u achteraf ook niet in aanmerking komen om een korting te genieten voor eenzelfde, eerder aangekocht product.

3 – Bestellingen

3.1. Een overeenkomst komt geldig tot stand zodra u van ons een bevestiging van uw bestelling ontvangt per e-mail na het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel, dan wel door het ontvangen van onze bevestiging van uw bestelling na het ons toesturen van een e-mail met een verzoek tot het plaatsen van een bestelling.

3.2. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zal een incassobureau instaan voor de invordering van het uitstaande bedrag. Wanneer u namens een rechtspersoon handelt dient u tekeningsbevoegd te zijn. Wanneer u niet tekeningsbevoegd blijkt, dan geldt de verplichting voor u als particuliere persoon.

3.3. Nadat u tot aankoop bent overgegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw aankoop per e-mail. Daarin staat het product dat u heeft gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.4. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 100% van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is voor u, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dit niet wenst.

3.5. De levering van producten in het buitenland kan iets langer duren dan een levering in België. De eventuele kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

3.6 Wanneer u een bestelling voor meer dan één tapijt en/of meer dan één groot meubelstuk wenst te plaatsen, dan dient u ons hieromtrent vooraf te raadplegen via [email protected] om de beschikbaarheid te controleren en om aangepaste ruil- en retourvoorwaarden overeen te komen die van toepassing kunnen zijn op uw bestelling. Wij behouden ons het recht om bestellingen van meer dan één tapijt en/of meer dan één groot meubelstuk te weigeren zonder voorafgaand overleg met onze verkoopsafdeling.

3.7 Wij behouden ons het recht om bestellingen uitgesteld te leveren of te weigeren wanneer een transactie onvolledige gegevens of gegevens bevat die niet kunnen worden geverifieerd of wanneer misbruik en/of fraude wordt vermoed.

3.8 Indien wij niet in staat zijn om deze gegevens redelijkerwijze vast te stellen of deze problemen op te lossen, zal er een restitutie plaatsvinden van de op het moment van aankoop gebruikte kaart, met aftrek van eventuele gemaakte niet-restitueerbare betalingskosten die door de betalingsverwerker in rekening worden gebracht. Er zal geen andere vorm van terugbetaling of creditering worden aangeboden, noch zal er een terugbetaling worden gedaan aan een kaart of rekening van een derde partij.

3.9 Om misbruik en/of fraude te voorkomen, behouden wij ons het recht voor om mogelijk gemaakte niet-restitueerbare betalingskosten die door de gebruikte betalingsverwerker in rekening zijn gebracht, in mindering te brengen in geval van annulering van de bestelling.

4 – Bedenktijd

4.1. U heeft steeds 30 dagen bedenktijd na de aankoop van producten via onze website. Wenst u uw aankoop te retourneren, dan betaalt u enkel de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product, behalve indien u de aankoop retourneert omdat u liever een ander gelijkaardig product uit ons gamma wenst aan te kopen.

4.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen in perfecte staat te zijn behouden en voorzien te zijn van de originele verpakking.

5 – Klachten en garantie

5.1. Klachten over aangekochte producten dienen in steeds per e-mail of per aangetekend schrijven aan ons te worden gemeld binnen de 30 dagen na levering. Onze medewerkers reageren doorgaans binnen de 24 uur na ontvangst van een klacht.

5.2. Klachten over het product zelf dienen ook schriftelijk per e-mail aan ons te worden gemeld.We verzoeken u vriendelijk om uw klacht zo specifiek mogelijk te beschrijven. Indien we uw klacht niet zelf kunnen behandelen en oplossen, dan zullen wij voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon.

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt steeds schriftelijk. We streven er altijd naar om u ten allen tijde een uitstekende service en volledige tevredenheid te bieden.

5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is afhankelijk van het product. U geniet steeds van de minimale garantievoorwaarden die worden voorzien in de Europese wetgeving ter bescherming van de consument.
U kan ons steeds contacteren om de precieze garantietermijn voor een specifiek product te vernemen. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u dit binnen 48 uur na levering aan ons te melden.

5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, dan kan u rekenen op de garanties die worden geboden door de fabrikant of leverancier van het product.

6 – Aansprakelijkheid

6.1. Niettegenstaande onze producten zorgvuldig door ons geselecteerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel aan uw verwachtingen voldoet. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van producten die u bij ons heeft aangekocht.

6.2. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de schade die de goederen of geleverde diensten eventueel rechtstreeks zouden toebrengen aan de koper en diens goederen en aangestelden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de door De leverancier geleverde producten, verleende diensten en/of uitgevoerde werken.

6.3. De leverancier is eveneens in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van bedrijfsschade, zoals ten niet limitatieve titel: personeelskosten, verhoogde storingsgevoeligheid, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten, distributiekosten, enz.

6.4. De koper zal de leverancier vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden met betrekking tot deze schade.

6.5. De leverancier zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vorderingen die door een derde lastens de koper worden ingesteld.

6.6. De leverancier stelt steeds alles in het werk om opdrachten stipt op te leveren volgens de gemaakte afspraak met betrekking tot de leveringstermijn. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan ontstaan bij mogelijk laattijdige levering van de goederen of geleverde diensten.

6.7. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies voor het desbetreffende product.

6.8. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Brussel bevoegd.